Korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków obniża rachunki

width=600

Mimo postępującej urbanizacji naszego kraju i rozwoju technologii, wciąż wiele terenów znajdujących się na naszym terenie pozbawionych jest dostępu do kanalizacji. W takiej sytuacji odprowadzanie powstałych ścieków, jeszcze do niedawna, było możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu szamba. Niedawno rynek zaproponował nam nowe rozwiązanie. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem, którego zakup i odpowiednie zamontowanie wymaga nieco większych nakładów finansowych. Niemniej jednak, oferowana przez nią funkcjonalność jest warta swojej ceny. Continue reading „Korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków obniża rachunki”

Przydomowa oczyszczalnia warunkiem otrzymania dotacji

width=600

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej możliwe jest wnioskowane o dotacje wielu inwestycji. Dzięki pozyskiwanym funduszom możliwa jest poprawa stanu dróg, rozwijanie usług użyteczności publicznej, a także uzyskanie dopłaty w przypadku domów energooszczędnych. Oczywiście, aby otrzymać taką dotację należy spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Stanowi ona ciekawą alternatywę dla tradycyjnego szamba, które wiąże się z koniecznością jego regularnego, uciążliwego opróżniania. Continue reading „Przydomowa oczyszczalnia warunkiem otrzymania dotacji”

Lokalizacja szczególowa i plan generalny zakladu przemyslowego

8. Lokalizacja szczegółowa i plan generalny zakładu przemysłowego Lokalizacja szczegółowa zakładu przemysłowego określająca wielkość i kształt wydzielonego pod wkład terenu może być ustalona po opracowaniu ,projektu wstępnego planu generalnego zakładu przemysłowego. Jest to projekt zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod budowę zakładu, przewidujący układ budynków i urządzeń przemysłowych, transportu zewnętrznego i wewnętrznego, sieci instalacji oraz zieleni. Podstawę do sporządzenia planu generalnego stanowią: dane technologiczne jak schemat ,przebiegu produkcji , fizjografia terenu, komunikacja ogólna zewnętrzna, strony świata i kierunki panujących wiatrów, położenie osiedli mieszkaniowych. Elementy planu generalnego opracowuje się na szeregu planów składowych. Continue reading „Lokalizacja szczególowa i plan generalny zakladu przemyslowego”

Plan zabudowy (zagospodarowania przestrzennego)

Przy ustalaniu lokalizacji szczegółowej należy uwzględnić: 1) położenie w stosunku do baz surowcowych, 2) rzeźbę terenu, jakość gruntu (spadki terenu i nośność gruntu), 3) nawiązanie do istniejącej sieci komunikacyjnej, 4) zaopatrzenie w wodę i warunki usuwania ścieków, 5) położenie w stosunku do innych zakładów przemysłowych i możliwość powiązania planowej produkcji, 6) położenie w stosunku do osiedli mieszkaniowych, . 7) uciążliwość dla otoczenia, •8) możliwość rozszerzenia . terenów w wypadku : konieczności rozbudowy, 9) zharmonizowanie sylwety zakładu przemysłowego z otoczeniem i krajobrazom. Plan zabudowy (zagospodarowania przestrzennego). Zabudowa zakładu przemysłowego zależy od położenia i ukształtowania terenu, warunków klimatycznych, użytych środków transportowych itp. Continue reading „Plan zabudowy (zagospodarowania przestrzennego)”

Do zalet zabudowy wielokondygnacjowej naleza

Do zalet zabudowy wielokondygnacjowej należą: zmniejszenie powierzchni zabudowy, skrócenie dróg transportowych i sieci instalacyjnej, proste konstrukcje okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania, niższe koszty budowy i eksploatacji, korzyści w rozwiązaniu procesów technologicznych. Wadami tej zabudowy są: trudności w stosowaniu ciężkich maszyn na wyższych kondygnacjach, ograniczenie szerokości budynku ze względu na korzystanie z bocznego światła; zagęszczenie siatki słupów, skomplikowana konstrukcja, powstawanie wstrząsów. Procesy produkcyjne w większości zakładów przemysłowych przebiegają w sposób analogiczny i w następującej kolejności: a) przyjęcie i składanie surowców lub półfabrykatów, b) oczyszczenie, przygotowanie, obróbka mechaniczna, procesy przetwarzania chemicznego, montaż, wykończanie (farbowanie, lakierowanie itp.), c) opakowanie (butelkowanie) gotowej produkcji, d) magazynowanie i ekspedycja. Schematy przebiegu produkcji zależne są od rozmieszczenia budynków i urządzeń przemysłowych w stosunku do dróg transportowych. Rozróżniamy cztery schematy przebiegu produkcji: l) podłużny, 2) poprzeczny, 3) kombinowany i 4) pionowy. Continue reading „Do zalet zabudowy wielokondygnacjowej naleza”

Wybór schematu przebiegu produkcji

W schemacie podłużnym proces produkcji przebiega równolegle do głównych dróg transportowych. Układ ten jest korzystny :przy parterowej zabudowie pawilonowej . W schemacie poprzecznym proces produkcji przebiega prostopadle do układu głównych dróg transportowych, leżących zazwyczaj na zewnętrznych przeciwległych stronach terenu zakładowego. W tym wypadku odpowiednia będzie zabudowa parterowa jednolita. W schemacie kombinowanym proces produkcji przebiega prostopadle do dróg transportowych, lecz w kilku ciągach, które rozwidlają się lub łączą, a nawet skręcają równolegle do kierunków dróg transportowych . Continue reading „Wybór schematu przebiegu produkcji”

Zabudowe zakladów przemyslowych

Zabudowę zakładów przemysłowych można podzielić na trzy rodzaje: 1) zabudowa parterowa pawilonowa , 2) zabudowa. parterowa jednolita 3) zabudowa wielokondygnacjowa . Każdy z trzech rodzajów zabudowy ma swoje zalety i wady i może być stosowany w zależności, od rodzaju i przebiegu produkcji. Zabudowa parterowa pawilonowa zapewnia dobre oświetlenie budynków światłem dziennym oraz dobre warunki przewietrzania; istnieje w niej łatwość wydzielania oddziałów o produkcji szkodliwej, odznacza się ona prostotą konstrukcji i możliwością ustawienia ciężkich maszyn i stosowania prefabrykatów. Do jej wad należą: duża powierzchnia zabudowy, wydłużenie dróg transportowych i prowadzenie ich na zewnątrz (między .pawilonami).Do zalet zabudowy parterowej jednolitej należą: zmniejszenie powierzchni zabudowy, skrócenie dróg transportowych i instalacyjnych; możliwość wprowadzenia potokowej produkcji i ustawienia ciężkich maszyn. Continue reading „Zabudowe zakladów przemyslowych”

W projektowaniu rzutów najlepsze wyniki daje operowanie prostokatami

W projektowaniu rzutów najlepsze wyniki daje operowanie prostokątami, gdyż umożliwia najlepsze wykorzystanie terenu, oszczędność w obwodzie ścian, oraz łatwość konstrukcji. Zależnie od przeznaczenia poszczególne budynki produkcyjne powinny znaleźć właściwe sobie miejsce. Rozmieszczenie budynków i urządzeń powinno być jak najbardziej zwarte, przy czym drobne obiekty powinny być łączone w miarę możności w jedną całość, należy jednak unikać mechanicznego łączenia obiektów o różnym sposobie użytkowania. Obiekty o zbliżonym charakterze produkcji i wymaganiach sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych itp., należy łączyć w strefy utworzone na terenie zakładu przemysłowego. W pobliżu wydziałów produkcyjnych powinny się znajdować wydziały pomocnicze (warsztaty, składy, urządzenia energetyczne). Continue reading „W projektowaniu rzutów najlepsze wyniki daje operowanie prostokatami”

Budynki administracyjne

Budynki administracyjne powinny być wznoszone przy wejściu na teren zakładu. Przed wejściem powinien być utworzony plac dla ruchu pieszego i kołowego w okresach rozpoczęcia i ukończenia pracy. Urządzenie energetyczne (siłownie, ciepłownie, podstacje, transformatornie, stacje gazogeneratorowe, składy i zbiorniki paliwa), Powinny być tak umieszczone, żeby pod względem sanitarnym i przeciwpożarowym nie stwarzały trudności na terenie samego, zakładu i znajdowały się w miejscu najdogodniejszym do zaopatrzenia w energię. Budynki obsługujące transport należy umieszczać w pobliżu torów głównych. Garaże powinny się znajdować w pobliżu wjazdu, jednakże, w ukryciu, ze. Continue reading „Budynki administracyjne”

Szatnie, umywalnie i natryski

Szatnie, umywalnie i natryski znajdują się zwykle w oddziałach produkcyjnych. Umożliwiają one robotnikowi przebieranie się w ubranie robocze przed pracą i w ubranie cywilne po skończonej pracy, bez potrzeby wychodzenie z budynku. Budynki socjalne , tj. obiekty zbiorowego żywienia, ambulatoria, przedszkola, żłobki oraz strażnice straży pożarnej powinny być właściwie usytuowane, przy czym czynnikiem decydującym jest wielkość zakładu przemysłowego. I tak ambulatoria umieszcza się w pobliżu wejścia, jednak od strony zabudowań zakładu; strażnice pożarnicze – w pobliżu miejsc najbardziej zagrożonych pod względem pożarowym, natomiast żłobki i przedszkola powinny znajdować się na terenie osiedla mieszkaniowego. Continue reading „Szatnie, umywalnie i natryski”